ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

(VOLKSWAGEN KONSZERNHEZ TARTOZÓ MÁRKÁK)

Örömmel vesszük érdeklődését vállalatunk és az általunk forgalmazott, Volkswagen Konszernhez tartozó márkák iránt. Számunkra nagyon fontos az Ön személyes adatainak védelme, ezért az alábbiakban részletesen tájékoztatjuk az általunk folytatott adatkezelésről. Full-Auto Kft. a személyes adatok felhasználása és kezelése során szigorúan betartja a hatályos adatvédelmi rendelkezéseket. Személyes adatokat csak a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelünk; a személyes és anonim adatok felhasználásának joga a vonatkozó európai uniós és magyar jogszabályok által megengedett mértékben megilleti a Full-Auto Kft., az Ön alább leírt jogainak a fenntartása mellett.

Ez az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (a „Tájékoztató”) részletesen leírja az Ön jogait adatkezeléssel kapcsolatos jogait, választási lehetőségeit, valamint Full-Auto Kft. adatvédelemmel kapcsolatos kötelességeit és intézkedéseit, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos kötelességeit és jogait.

Amikor Ön kapcsolatba lép velünk, tudomásul veszi, hogy a kapcsolatfelvétel jellegéhez igazodóan bizonyos személyes adatait kezelni fogjuk a jelen Tájékoztató szerint.

Amennyiben honlapunkat használja, felhívjuk a figyelmét, hogy ez a Tájékoztató csak a www.fullautohaz.hu honlapra és az azzal összefüggő aloldalakra vonatkozik, de nem vonatkozik harmadik felek által ellenőrzött és üzemeltetett honlapokra. A harmadik felek által ellenőrzött és üzemeltetett honlapok esetében kérjük, ellenőrizze azok adatvédelmi nyilatkozatát, mivel ezek a honlapok nem tartoznak az ellenőrzésünk alá, és Vállalatunk nem felelős azok tartalmáért és adatvédelmi intézkedéseiért.

Full-Auto Kft.

általános adatkezelési tájékoztatója

Ki az Adatkezelő és mi a jelen tájékoztató célja?

Full-Auto Kft. (székhely: 4030 Debrecen, Mikepércsi u. 77.,  cégjegyzékszám: 09-09-003510, adószám: 11159184-2-09, telefonszám: +36 52-520660, e-mail: [email protected], önállóan képviseli: Katona Lászlóné ügyvezető, adatvédelmi kapcsolattartó neve és elérhetősége: Katona Lászlóné, postai úton elérhető az Adatkezelő székhelyén, e-mail-ben [email protected] címre küldött e-mail útján), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket összefoglalóan és röviden az általa végzett adatkezelési tevékenységekről, valamint egyéb érdemi tényekről.

Milyen jogok illetik meg az érintetteket?

Az érintettek jogaikkal (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog és az „elfeledtetéshez” való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, az adathordozhatósághoz való jog, hozzájárulás visszavonásának joga, lásd a jogok részletes leírásait a tájékoztató végén) a [email protected] e-mail címre, vagy az Adatkezelő székhelyének címére, vagy más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg, továbbá panasszal fordulhatnak a hatósághoz (NAIH, naih.hu, [email protected], 1363 Bp., Pf. 9.), és ha megítélésük szerint megsértették jogait, fordulhatnak a lakóhelyük szerint illetékes bírósághoz.

Milyen adatbiztonsági intézkedéseket tesz az Adatkezelő?

Az Adatkezelő fizikai, logikai/informatikai és adminisztratív adatbiztonsági intézkedéseket tesz az adatok védelme érdekében. A logikai/informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 • az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,
 • az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
 • az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
 • az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
 • arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
 • arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére
 • arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe
 • a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
 • arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
 • arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

Történik-e adattovábbítás az adatkezelések során?

Adatok továbbítása történik a következő címzettek számára az alább meghatározott célokból:

Gépjármű importőr:

 • Porsche Hungária Kft.

cím: 1139 Budapest, Fáy u. 27.

adatvédelmi tisztviselő: Kovács Zoltán (e-mail cím: [email protected]; tele-fon: +36 1 451 5254).

a Porsche Hungaria Kft. adatkezelési tájékoztatója elérhető a https://www.porschehungaria.hu/ weboldalon

Gépjármű gyártó:

Az adatok címzettek számára történő továbbításának egyes céljai a következők:

 • Szerviz munkafelvétellel és javítási megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés során a továbbítás célja és indoka:
  • érintett megrendelésének teljesítése,
  • egyeztetés a gépjármű gyártójával,
  • későbbi igényérvényesítés,
 • Visszahívási akciókkal kapcsolatos adatkezelés során a továbbítás célja és indoka:
  • érintetti későbbi igényérvényesítés.
 • Online gépjármű foglalás célja
 • Mobilitásgaranciával és jótállással kapcsolatos adatkezelés során a továbbítás célja és indoka:
  • jogosultságok, jogok aktiválása, érvényesítése
 • Jogszabályi kötelezettség vagy hatósági megkeresés alapján az Adatkezelő köteles lehet bizonyos adatokat átadni az arra jogosult hatóságoknak (például a rendőrségnek). Adatvédelmi incidens esetén, az érintettek adatainak adatvédelmi hatóság részére történő átadása válhat szükségessé.
 • Adattovábbítás történhet adott adatkezelés kapcsán az Adatkezelő számára feladatot ellátó adatfeldolgozó számára. Adatkezelő az adatfeldolgozó partnereket gondosan választja ki, és az adatfeldolgozók megfelelő műszaki és szervezési intézkedésekkel gondoskodnak arról, hogy az érintett adatainak a kezelése összhangban legyen a személyes adatok kezelésére vonatkozó uniós és hazai jogszabályok előírásaival.
  • Adatfeldolgozói feladatokat lát el különösen, de nem kizárólagosan a Porsche Hungária Kft. a következő adatfeldolgozások kapcsán:
   • elégedettség mérés végzett szerviz-tevékenységek kapcsán (pl. karosszéria lakatos és fényező munkák, a Mobilitásgarancia szolgáltatások nyújtása)
   • marketing akciók lebonyolítása
   • hírlevél küldés.

A weboldal működésével, sütikkel kapcsolatban kihez kell fordulni?

A weboldalat és annak aloldalait, továbbá az azokon elérhető sütiket és a süti tájékoztatót a Porsche Hungária Kft., mint adatfeldolgozó biztosítja.

A sütikről bővebb információ itt található: https://www.fullautohaz.hu/cookie-tajekoztato

Amennyiben a weboldal Adatvédelem / Weboldal fülön elérhető adatkezelési tájékoztató és a jelen, Adatvédelem / Vállalat fülön elérhető adatkezelési tájékoztatók tartalmában eltérés tapasztalható, úgy a jelen tájékoztató tekintendő irányadónak, érvényesnek, hatályosnak.

Milyen adatkezeléseket végez az Adatkezelő?

Az egyes, alább vázlatos formátumban meghatározott és témakör szerint csoportosított adatkezelések részletesebb magyarázatai a szervizben papír alapon is megtalálhatók, valamint az érintett kérésre az Adatkezelő elektronikusan is megküldi az érintett számára. Adatkezelő végez más adatkezeléseket, amelyekről a jelen tájékoztatótól formailag elkülönülő tájékoztatókban találhat az érintett bővebb információkat.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás történik?

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik.

ALKATRÉSZ ÉS TARTOZÉK ÉRTÉKESÍTÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

Érintett által tett ajánlatkérési felhívással és Adatkezelő által tett ajánlatadással kapcsolatos adatkezelés

Cél: az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás

Jogalap: önkéntes hozzájáruláson alapul (GDPR 6. cikk (1) a) pontja), vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) b) pontja).

Érintettek: Minden természetes személy, aki az ajánlat adatai alapján beazonosítható, beazonosított.

Adatkategória: név, telefonszám, email cím, ajánlati felhívás tárgya, tartalma

felhívásra adott ajánlat tartalma, ajánlatot adó neve ajánlat időpontja

Időtartam: érvényességi időtartamban, vagy elfogadás esetén a jogviszony elévüléséig, vagy jogos érdek alapján történő adatkezelés esetén annak megszűnéséig

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően elektronikusan, manuálisan történik

Forrás: Érintettek

 

Alkatrész és tartozék értékesítéssel (megrendeléssel, szerződéskötéssel) kapcsolatos adatkezelés

Cél: alkatrész és tartozék értékesítésének lebonyolítása, a tulajdonjog átruházás lehetővé tétele és bizonyítása, kapcsolattartás

Jogalap: a szerződéskötés (GDPR 6. cikk (1) b) pontja) Kapcsolattartók esetében a jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja).

Érintettek: Minden természetes személy, aki a megrendelés (szerződés) adatai alapján beazonosítható, beazonosított.

Adatkategória: ügyfélkód, név, cím, telefonszám, e-mail cím, gépjármű adatai (ha releváns), vételár és fizetési feltételek, jogok és kötelezettségek, keltezés, aláírás

Időtartam: a vonatkozó számviteli bizonylat alátámasztása céljából az adóévben és azt követő 8 évig

Mód: elektronikusan és papír alapon, manuálisan történik

Forrás: Érintettek

 

MARKETINGGEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés

Cél: a címzett rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről

Jogalap: önkéntes hozzájáruláson alapul

Érintettek: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik

Adatkategória: Név, e-mail cím, feliratkozás/hozzájárulás időpontja

Időtartam: Leiratkozásig

Mód: feliratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisanküldés elektronikusan, automatizáltanleiratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan történik.

Forrás: Érintettek

 

eDM küldés adatkezelésének

Cél: a címzett érintett tájékoztatása az Adatkezelő Partnerének legújabb akcióiról, szolgáltatásairól, termékeiről, gépjárművekkel kapcsolatos hírekről, ide tartozik például a GO! szerviz szülinapos vagy szezonális eDM küldés is

Jogalap: önkéntes hozzájáruláson alapul

Érintettek: Minden természetes személy, aki hozzájárult eDM levél küldéséhez.

Adatkategória: Név, e-mail cím, hozzájárulás időpontja

Időtartam: Törlésig

Mód: Elektronikusan, manuálisan.

Forrás: Érintettek

 

Nyereményjáték szervezetésével kapcsolatos adatkezelés

Cél: a részvétel lehetővé tétele, az érintettek azonosítása a sorsolás során, valamint a kapcsolattartás

Jogalap: önkéntes hozzájárulás

Érintettek: Minden természetes személy, aki az adatkezelő által szervezett nyereményjátékon adatinak megadásával részt kíván venni

Adatkategória: lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatóban

Időtartam: megvalósulásáig, vagy elévülési időben

Mód: jelentkezés elektronikusan/papír alapon, manuálisan, sorsolás automatizáltan, vagy manuálisan (függően az adott sorsolás típusától)

Forrás: érintettek

 

Ügyfélelégedettség mérése

Cél: a szolgáltatások, termékek, az Adatkezelő magatartásának minőségének javítása, esetleges panaszok kivizsgálása és kapcsolattartás

Jogalap: Adatkezelő jogos érdeke

Érintettek: Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásait, termékeit igénybe vette, megvásárolta és így az ügyfélelégedettség mérés alanya (és nem tiltakozott ellene korábban).

Adatkategória: név, telefonszám, e-mail cím, kérdésekre adott válaszok

Időtartam: cél megvalósulásáig, panasz esetén 5 évig

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás: Érintettek

 

Közösségi oldalakon történő marketinggel kapcsolatos adatkezelés

Cél: Adatkezelő marketingje

Jogalap: Önkéntes hozzájárulás

Érintettek: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalát vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik

Adatkategória: érintett publikus neve, publikus fotója, publikus e-mail címe, érintett közösségi oldalon keresztül küldött üzenete, érintett általi értékelés vagy más művelet eredménye.

Időtartam: Érintett kérésére törlésig, vagy jogos érdek megszűnéséig

Mód: Elektronikusan, manuálisan történik

Forrás: Érintettek

MUNKAFELVÉTELLEL, SZERVIZZEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

Szerviz időpont egyeztetés

Cél: az érintett számára időpont biztosítása és kapcsolattartás

Jogalap: önkéntes hozzájárulás, megállapodás teljesítése

Érintettek: Minden természetes személy, aki adatainak megadásával időpontot foglal szervizelésre

Adatkategória: függ az időpont egyeztetés módjától, de tipikusan márka, modell, rendszám, kilométeróra állás, alvázszám, igényelt szolgáltatás megjelölése, preferált dátum, preferált időpont, név, cím, telefonszám, email cím

Időtartam: elévülési időben (5 évig), vagy garanciális időben, ha az hosszabb, mint az elévülési idő, vagy importőr vagy gyár által előírt határidő, ha van ilyen

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás: Érintettek

 

Szervizeléssel, javítással kapcsolatos ajánlatkérés során megvalósuló adatkezelés

Cél: ajánlat adása az érintett számára

Jogalap: önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja)

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az ajánlatkérés során beazonosítható, beazonosított.

Adatkategória: lásd ajánlat adatai, tipikusan: név, cím, e-mail cím, gépjármű adatai, konkrét ajánlat, ajánlati ár, keltezés, ajánlatot adó neve

Időtartam: ajánlat érvényességi idejében vagy elfogadás esetén számviteli bizonylat alátámasztása érdekében 8 évig

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan

Forrás: Érintettek

 

Szerviz munkafelvétellel és javítási megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés

Cél: az érintett számára a szerviz szolgáltatások nyújtása és kapcsolattartás

Jogalap: Megállapodás megkötésén alapul (GDPR 6. cikk (1) b) pontja), ha a megrendelő természetes személyes, vagy jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), ha a megrendelő nem természetes személy képviselője, kapcsolattartója.

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelő szerviz szolgáltatását megrendeli

Adatkategória: érintett neve, címe, rendszám, alvázszám, motorszám, forgalomba helyezés időpontja, típuskód, típus megnevezése, kilométeróra

állás, igényelt szolgáltatás megjelölése, igényelt kiegészítő szolgáltatások, időpont, autó állapotának leírása, autó tartozékai, üzemanyagszint, kelt, aláírás

Időtartam: amennyiben számviteli bizonylatot támaszt alá, úgy 8 évig,egyéb esetben, ha a gyár, importőr külön tárolási időt nem ír elő, polgári jogi elévülési időben

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás: Érintettek

 

Szerviz sms küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Cél: címzett érintett személyre szabott tájékoztatása a gépjárművét érintő információkról

Jogalap: önkéntes hozzájárulás vagy jogos érdek

Érintettek: Minden természetes személy, aki sms-ben értesül a gépjárművét érintő szerviz-információkról

Adatkategória: név, telefonszám, alvázszám, rendszám, szervizinformáció

Időtartam: törlésig vagy tiltakozásig

Mód: elektronikusan, automatizáltan

Forrás: érintettek

 

Meghatalmazás adás során megvalósuló adatkezelés

Cél: meghatalmazás adása, bizonyítása, teljesítése

Jogalap: önkéntes hozzájárulás és jogos érdek függően az adatkörtől

Érintettek: természetes személy, aki a meghatalmazás alapján beazonosítható, beazonosított (meghatalmazó, meghatalmazott, tanúk)

Adatkategória: Meghatalmazó neve, Meghatalmazó lakcíme, Meghatalmazó szül. helye, ideje, Meghatalmazó anyja neve, Meghatalmazott neve, Meghatalmazott lakcíme, Meghatalmazott szül. helye, ideje, Meghatalmazott anyja neve, Meghatalmazás tartalma, Keltezés, Meghatalmazó aláírása, Meghatalmazott aláírása, Két tanú olvasható neve, lakcíme (tartózkodási helye) és aláírása

Időtartam: 5 évig

Mód: papír alapon, manuálisan

Forrás: érintettek

Adattovábbítás: hatóság, biztosító, bank, alvállalkozó

 

Javítási kalkulációval kapcsolatos adatkezelés

Cél: javítási kalkuláció elvégzése.

Magyarázat a célhoz: Adatkezelő javítási kalkulációt végezhet (pl. saját magának, vagy biztosító felé káreseményből származó javítás kapcsán, vagy érintett kérelmére.

Jogalap: önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja, lényegében kérelem, hogy az Adatkezelő küldje meg a javítási kalkulációt a biztosító felé), vagy megállapodáson alapul (GDPR 6. cikk (1) b.), amennyiben az ügyfél természetes személy), vagy Adatkezelő jogos érdeken alapul (GDPR 6. cikk (1) f) pontja)

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki vonatkozásában az Adatkezelő javítási kalkulációt készít.

Adatkategória: érintett neve, címe, rendszám, alvázszám, motorszám, forgalomba helyezés

időpontja, típuskód, típus megnevezése, kilométeróra állás, szervizciklus, cserélendő alkatrészek, autó állapotának leírása, további javítások, összeg, keltezés

Időtartam: cél megvalósulásáig (javításig), de legkésőbb polgári jogi elévülési időben

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás: Érintettek

 

Motorcserével kapcsolatos adatkezelés

Cél: jogi kötelezettség teljesítése, a motorcsere dokumentálása

Jogalap: jogi köt. teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pontja)

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, akinek gépjárművében motort kellett cserélni, ezért adatait nyilván kell tartani

Adatkategória:  név, cím, új motorszám, időpont

Időtartam: 10 évig

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás: Érintettek

 

Garanciával (jótállással, és meghosszabbított jótállási idővel) kapcsolatos adatkezelés

Cél: jótállással kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek teljesítése

Jogalap: Jogi kötelezettség a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki vonatkozásában a jótállás felmerül

Adatkategória: név, szül. hely, idő, gépjármű adatai, jótállás oka, időpont

Időtartam: 10 évig

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás: érintettek

Adattovábbítás: importőr, gyártó felé történhet, továbbá történhet adatfeldolgozó felé, ha a jótállási igény érvényesítése esetén be kell vonni az ügy intézésébe

 

Gumitárolással kapcsolatos adatkezelés

Cél: a gumitárolási szolgáltatás nyújtása; a megrendelő érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás

Jogalap: Megállapodás megkötésén alapul (GDPR 6. cikk 1. b.) vagy kapcsolattartók, képviselők adatainak kezelése jogos érdeken alapul

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől személyes adatainak önkéntes megadásával gumitárolási szolgáltatást rendel

Adatkategória: személyazonosítási adatok, gépjármű és gumi azonosítási adatok

Időtartam: Elévülési időben

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás: Érintettek

 

Autómentéssel kapcsolatos adatkezelés

Cél: az autómentési szolgáltatás nyújtása, az azt megrendelő érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás

Jogalap: Megállapodás megkötésén alapul (GDPR 6. cikk 1. b.), vagy jogos érdek

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől személyes adatainak önkéntes megadásával szolgáltatást rendel

Adatkategória: név, telefonszám, cím, rendszám

Időtartam: Elévülési időben

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás: Érintettek

 

Műszaki vizsgáztatás elintézésével kapcsolatos adatkezelés

Cél: gépjármű vizsgáztatás és eredetiségvizsgálat lefolytatása

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) e) pontja, közhatalmi jogosítvány gyakorlása vonatkozó szerződés alapján

Érintettek: Minden természetes személy, aki a gépjármű műszaki vizsgáztatását vagy eredetiség vizsgálatát az Adatkezelő által működtetett műszaki vizsgáztató- és eredetiségvizsgáló állomáson végezteti el, továbbá, aki a vizsgálat során beazonosítható (Munkatárs)

Adatkategória: Név, cím, gépjármű adatai (forgalmi rendszám, alvázszám, motorszám, márka, típus, évjárat, futott kilométer, felszereltség) időpont, elvégző személye, azonosítója, Munkalap adatai (mint fentebb), mert Adatkezelő az NKH rendszerén túl munkalapot nyit

Időtartam: Elévülési időben (5 évig)

Mód: elektronikusan, manuálisan történik

Forrás: Érintettek

 

Gyári visszahívási akcióval kapcsolatos adatkezelés

Cél: az érintettek és mások életének, testi épségének védelme (közérdek), amely a gyári visszahívási akciókról történő tájékoztatással és kapcsolattartással valósul meg

Jogalap: jogi kötelezettség teljesítése

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki által birtokolt vagy tulajdonolt jármű gyári visszahívási akcióban részesül.

Adatkategória: érintett neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, rendszám, alvázszám, motorszám, forgalomba helyezés időpontja, típuskód, típus megnevezése

Időtartam: 10 évig

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás: Érintettek, vagy közhiteles állami nyilvántartás

 

Szervizakcióval kapcsolatos adatkezelés

Cél: az érintett számára a szervizakciókról történő tájékoztatás és kapcsolattartás

Jogalap: harmadik személy létfontosságú érdeke (élete, testi épsége) vagy Adatkezelő jogos érdeke

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki által birtokolt vagy tulajdonolt jármű szervizakcióban részesül

Adatkategória: érintett neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, rendszám, alvázszám, motorszám, forgalomba helyezés időpontja, típuskód, típus megnevezése

Időtartam: megvalósulását követő elévülési időben

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően papír alapon, manuálisan történik

Forrás: Érintettek, vagy közhiteles állami nyilvántartás

 

Kárrendezéssel kapcsolatos adatkezelés

Cél: Adatkezelő megfelelő jogalappal kezelhesse és átadhassa a biztosító felé, továbbá a vonatkozó szerviz munkafelvétellel és javítási feladatok megrendelésével kapcsolatos adatkezelés alapjának megteremtése, valamint kapcsolattartás

Jogalap: Megállapodás (GDPR 6. cikk (1) b) pontja) vagy Adatkezelő jogos érdeke

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, akinek adatait a kárrendezési dokumentáció tartalmazza, abban beazonosíthatók

Adatkategória: Lásd biztosítók adott adatbekérő űrlapjait.

Időtartam: Elévülési időben

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás: Érintettek

 

Bérautó kölcsönzéssel kapcsolatos adatkezelés

Cél: a gépjárműbérleti szolgáltatást megrendelő érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás

Jogalap: a szerződéskötés (GDPR 6. cikk (1) b) pontja) Kapcsolattartók esetében a jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja).

Érintettek: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kötött bérleti szerződés alapján beazonosítható, beazonosított.

Adatkategória: Lásd a bérleti szerződésben, tipikusan: bérlő neve, bérlő szül. helye, ideje, lakcíme, másodvezető neve, szül. hely, idő, jogosítvány száma, érvényessége, bérbeadott gépkocsi fajtája, rendszáma, alvázszáma, kötelező bizt. jelzése, átadott tartozékok jelzése, casco jelzése, Üzemanyagszint, Km óra állásai (kivitel, bevitel), használati idő, hosszabbítás, napi összeg, teljes bérleti díj, fizetés módja, munkalap száma, keltezés, aláírás

Időtartam: a vonatkozó számviteli bizonylat alátámasztása céljából az adóévben és azt követő 8 évig

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően papír alapon, manuálisan történik

Forrás: Érintettek

 

Hozom-viszem szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés

Cél: gépjármű elhozatala az érintett által megjelölt helyről és oda történő visszaszállítása

Jogalap: a szerződéskötés (GDPR 6. cikk (1) b) pontja) Kapcsolattartók esetében a jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja)

Érintettek: Minden természetes személy, aki a hozom-viszem szolgáltatás igénybe vétele alapján beazonosítható, beazonosított

Adatkategória: név, telefonszám, e-mail cím, cím, időpont                     

Időtartam: a vonatkozó számviteli bizonylat alátámasztása céljából az adóévben és azt követő 8 évig

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően elektronikusan, manuálisan történik

Forrás: Érintettek

 

Az EU 2019/631. számú rendeletében előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése

Cél: az EU 2019/631. számú rendeletében (továbbiakban: rendelet) előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése

Cél magyarázata: A rendelet alapján a gyártók kötelesek gyűjteni a 2021. január 1-jétől nyilvántartásba vett és az (EU) 2017/1151 rendelet 4a. cikkének megfelelően a tüzelőanyag- és/vagy energiafogyasztás nyomon követését szolgáló fedélzeti eszközökkel felszerelt új személygépkocsik és új könnyű haszongépjárművek valós vezetési feltételek melletti adatait azok jármű-azonosító számaival együtt, kivéve, ha a jármű tulajdonosa kifejezetten megtagadja ezen adatoknak a gyártó, annak hivatalos márkakereskedője vagy márkaszervize számára történő rendelkezésre bocsátását.

Jogalap: jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pontja)

Érintettek: gépjármű tulajdonosa (üzembentartója)

Adatkategória: valós vezetési feltételek melletti üzelőanyag- és/vagy energiafogyasztás adatai, járműazonosító adatok (pl. alvázszám)

Időtartam: a hivatalos márkakereskedők és márkaszervizek addig kezelhetik az adatokat, amíg ezek az adatok a Rendelet 9. cikk (2) bekezdésének megfelelően továbbításra kerülnek a gyártónak; a gyártók addig kezelhetik az adatokat, amíg ezek az adatok a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően bejelentésre kerülnek az Európai Bizottság és az Európai Környezetvédelmi Ügynökség felé; az Európai Környezetvédelmi Ügynökség az adatokat feltöltést követő 20 évig tárolja.

Időtartammal kapcsolatos magyarázat: A Rendelet szerint cél annak követése, hogy a járművek valós vezetési feltételek melletti teljesítménye hogyan alakul a jármű becsült élettartama alatt, ezért az adatokat egyazon járműre vonatkozóan 15 éven keresztül kell gyűjteni, és azokat az Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek 20 évig meg kell őriznie  (Lásd a Rendelet (12) preambulumpontját.)

Adattovábbítás címzettje:  a gépjármű gyártója, az Európai Bizottság és az Európai Környezetvédelmi Ügynökség

Adatkezeléssel kapcsolatos érdemi tények: A járműben a motorvezérlő egység tárolja az üzemanyag-fogyasztást és a megtett távolságot, valamint az elektromos motorral megtett távolságot és az elektromos energiafogyasztást. Ezeket a diagnosztikai egység minden kapcsolatfelvétel (pl. szerviz, javítás) során kiolvassa, összesíti és biztonságos csatornán keresztül továbbítja a gyártó szervere felé, kivéve, ha a tulajdonos tiltakozott az adatkezelés ellen! A tiltakozást a munkalapon meg kell erősíteni!

EGYÉB, KÜLSŐ ÉRINTETTEK SZEMPONTJÁBÓL RELEVÁNS ADATKEZELÉSEK

Banki adatokkal, átutalással kapcsolatos adatkezelés

Cél:A pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése

Jogalap: jogi kötelezettség teljesítése és/vagy megállapodás, vagy önkéntes hozzájárulás

Érintettek: Minden természetes személy, aki felé az Adatkezelő által kezdeményezett átutalás történik, továbbá minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván pénzügyileg teljesíteni az Adatkezelő számára

Adatkategória: számlabirtokos neve, bankszámla száma, közlemény, összeg, időpont.

Időtartam: 8 évig

Mód: Elektronikusan, manuálisan vagy automatizáltan történik

Forrás: saját nyilvántartásból, érintettektől

 

Számlakibocsátással kapcsolatos adatkezelés

Cél: jogi kötelezettség teljesítése

Jogalap: jogi kötelezettség teljesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek szerint

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve az egyéni vállalkozót is, akinek adata az Adatkezelő által kibocsátott számlára (vagy azzal egy tekintet alá eső számviteli bizonylatra) rákerül (akár közlemény, megjegyzés, stb. rovatba)

Adatkategória: 2007. évi CXXXVII. tv. 169-170. §-ban és 176.§-ban megfogalmazott adatkategóriák

Időtartam: 8 évig

Mód: papír alapon/elektronikusan, manuálisan

Forrás: érintettek, ritkán közhiteles nyilvántartások

 

Számlabefogadással kapcsolatos adatkezelés

Cél:a jogszabályi kötelezettségek maradéktalan teljesítése, a számla (és azzal egy tekintet alá eső dokumentumok) tárolása a 2007. évi CXXVII. tv. 179. §-a alapján

Jogalap: jogi kötelezettség teljesítése (2007. évi CXXVII. tv. 179. §)

Érintettek: Minden természetes személy, akinek adata az Adatkezelő által befogadott számlára (vagy azzal egy tekintet alá eső számviteli bizonylatra) vagy mellékletére rákerült

Adatkategória: 2007. évi CXXXVII. tv. 169-170. §-ban és 176.§-ban megfogalmazott adatkategóriák

Időtartam: 8 évig

Mód: papír alapon/elektronikusan, manuálisan

Forrás: számlát kiállító fél

 

Biztosításközvetítéssel kapcsolatos adatkezelés (adatfeldolgozás)

Cél:a biztosítás közvetítése, mint szolgáltatás nyújtása az érintettek számára, ezen belül adatok adatkezelő biztosítótársaság felé történő továbbítása, valamint a kapcsolattartás

Jogalap: az érintett önkéntes hozzájárulása, vagy Adatkezelővel kötött megállapodása vagy képviselő/kapcsolattartó adatainak kezelése esetén jogos érdek

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki Adatkezelő biztosításközvetítési szolgáltatását veszi igénybe

Adatkategória: Lásd biztosítók űrlapjait.

Időtartam: cél megvalósulásáig, elévüléséig vagy a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás: Érintettek, Partner biztosítótársaság

OPERATÍV MŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

Érintettől érkező kapcsolatfelvételi célú, egyszeri információkérés- és adás adatkezelése

Cél: az érintett számára megfelelő információ nyújtása és ezzel összhangban a kapcsolattartás

Jogalap: önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja)

Érintettek: minden természetes személy, ideértve egy szervezet nevében eljáró képviselőt is, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér

Adatkategória: név, e-mail cím / levelezési cím / telefonszám, kérdés tartalma

Időtartam: cél megvalósulásáig, vagy korábban, törlési kérelemig

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás: Érintettek

 

Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatok

Cél: az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása

Jogalap: függ a konkrét céltól, de tipikusan önkéntes hozzájárulás vagy megállapodáson alapul (képviselő, kapcsolattartó esetén jogos érdek), vagy  jogszabályi kötelezettség teljesítése

Érintettek: minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel

Adatkategória: név, e-mail cím / levelezési cím / telefonszám, kérdés tartalma

Időtartam: cél megvalósulásáig, vagy törlési kérelemig, vagy jogszabályban meghatározott határidőben, vagy elévülési időben, vagy jogos érdek megszűnéséig

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás: érintettek

 

Üzletszerzés, piacbővítés érdekében történő megkeresés adatkezelés

Cél: az érintett számára korábbi megkereséséhez kapcsolódó, de új szolgáltatás felajánlása, így Adatkezelő piacának bővítése

Jogalap: Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f))

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve egy szervezet nevében eljáró képviselőt is, aki korábban megkereste az Adatkezelőt valamilyen szolgáltatás igénnyel, és akik felé az Adatkezelő közvetlen üzletszerzést célzó szolgáltatás-ajánlást indít

Adatkategória: cím/levelezési cím, telefonszám, korábbi szolgáltatás témája, kapcsolódó új szolgáltatás témája

Időtartam: tiltakozásig, vagy az érintett részéről érdekmúlásig (pl. már nincsen olyan eszköze, amely kapcsán a szervizelési szolgáltatás releváns lenne)

vagy jogos érdek megszűnéséig

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás: érintettek

 

Szerződésen kívüli károkozáshoz kapcsolódó adatkezelés

Cél: károkozással kapcsolatos igényérvényesítés

Jogalap: jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja)

Érintettek: Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelő számára szerződésen kívül kárt okozott, vagy ilyen károkozás kapcsán beazonosítható (pl. tanú).

Adatkategória: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, károkozás adatai

Időtartam: az igényérvényesítés időtartama, illetve a követelés elévülésének időtartama, de max. a káreseményről való tudomásszerzést követő ált. polg. jogi. elévülési idő (5 év)

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás: érintettek, saját nyilvántartás, közhiteles nyilvántartás

 

Bírság, pótdíj, egyéb díj továbbszámlázásával kapcsolódó adatkezelés

Cél: a kártalanítás, az igényérvényesítés

Jogalap: Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a jogi igényének érvényesítésében ölt testet.

Érintettek: Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki bérbe vett vagy tesztvezetésre átvett járművel szabálysértést követett el, vagy pótdíj, egyéb díjjal járó szabálysértést követett el.

Adatkategória: név, (Lak)cím, telefonszám, szabálysértés adatai, tesztvezetésre jelentkezés vagy bérleti szerződés egyéb adata

Időtartam: az igényérvényesítés időtartama, illetve a követelés elévülésének időtartama, de max. a káreseményről való tudomásszerzést követő ált. polg. jogi. elévülési idő (5 év)

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás: érintettek, saját nyilvántartás, közhiteles nyilvántartás

 

Hozzájáruló nyilatkozatokkal kapcsolatos adatkezelés

Cél:az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága, valamint a hozzájárulás teljesítése, valamint kapcsolattartás.

Jogalap: önkéntes hozzájárulás

Érintettek: Minden természetes személy, aki adatainak valamilyen célból történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad az Adatkezelő számára

Adatkategória: név, szül. hely, idő, a nyilatkozatban megjelölt egyéb adat

Időtartam: hozzájárulás visszavonásáig/törlésiga hozzájáruló nyilatkozatok törlésére a visszavonást követő elévülési idő leteltét követően kerül sor

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan

Forrás: érintettek

 

Reklamáció/panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés

Cél:az érintett és panasz azonosítása, valamint a panasz kezelése és a kapcsolattartás

Jogalap: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (7) bekezdése szerint (GDPR 6. cikk (1) c) pontja)

Érintettek: Minden természetes személy, aki igénybe vett  szolgáltatásra, megvásárolt termékre, és/vagy  Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát közli

Adatkategória: Lásd részletesen a panaszfelvételi jegyzőkönyv, vásárlók könyvének adatkategóriáját

Időtartam: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a fogyasztóvédelmi törvény alapján

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás: Érintettek

 

Érintetti (ügyfél- és partner) nyilvántartással kapcsolatos adatkezelés

Cél: az érintett azonosítása, vele történő kapcsolattartás, megállapodás teljesítésének nyomonkövetése (ha ez releváns)

Jogalap: önkéntes hozzájáruláson alapul, vagy megállapodáson alapul vagy jogi köt. teljesítéséhez szükséges vagy jogos érdeken alapul

Érintettek: Minden természetes személy, valamint nem természetes személy képviselője, aki az Adatkezelő Partnere/ügyfele, vagy Partnere/ügyfele kíván lenni, vagy Munkatársa

Adatkategória: név, telefonszám, e-mail cím, cím, gépjármű adatai

Időtartam: érintett kérésére törlésig,adategyeztetés sikertelensége miatt történő törlésig,érintett halála miatt történő törlésig, ha Adatkezelő érdeke megkívánja, akkor az érdek megszűnéséig tart.Adatkezelő a nyilvántartást maradandó értékűnek nyilváníthatja, ezért a benne szereplő adatokat nem lehet törölni

Mód: elektronikusan (papír alapon), manuálisan történik

Forrás: érintettek, esetleg partner

 

Átadás-átvételi jegyzőkönyvekkel kapcsolatos adatkezelés

Cél: Bizonyítás, nyomonkövetés

Jogalap: Adatkezelő jogos érdeke, vagy ha jogszabály előírja, jogi köt. teljesítése.

Érintettek: Minden természetes személy, valamint nem természetes személy képviselője, aki terméket/árut/stb. vesz át az Adatkezelőtől, vagy ilyet ad át, szükség esetén tanúk.

Adatkategória: név, átadott-átvett dolog megjelölése, időpont, helyszín, aláírások, tanúk adatai

Időtartam: Elévülési idő, vagy jogos érdek megszűnéséig

Mód: Elektronikusan, papír alapon, manuálisan

Forrás: Érintettek

 

Kamerarendszer üzemeltetés

Cél: kameraszabályzatban meghatározott célok, így pl. vagyonvédelem, személy- és testi épség védelme, stb., érintettek azonosítása

Jogalap: az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja)

Érintettek: Minden természetes személy, aki térfigyelő kamerarendszerrel megfigyelt területre bemegy, illetve ott tartózkodik

Adatkategória: képmás

Időtartam: felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 7 nap

Forrás: Érintettek

 

Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelésével kapcsolatos adatkezelés

Cél: Jelentkezés és a kiválasztás lehetővé tétele, kapcsolattartás

Jogalap: Önkéntes hozzájárulás

Érintettek: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra, vagy kiírt álláspályázat nélkül jelentkezik

Adatkategória: önéletrajz adatkörei

Időtartam: hozzájárulásban meghatározott ideig vagy jogos érdek megszűnéséig

Mód: Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan

Forrás: Érintettek

Kik férhetnek hozzá a kezelt adatokhoz?

Az adatokat kizárólag az Adatkezelő jogosultsággal rendelkező munkavállalói és kizárólag a feladataik ellátása céljából és mértékében kezelhetik.

Milyen jogai vannak az érintetteknek?

Az érintett jogai is jogalapok viszonyát a következő táblázat mutatja be, hogy az érintett számára egyértelmű legyen, hogy az alkalmazott jogalap esetén milyen jogaival élhet

Előzetes tájékozódáshoz való jog    Hozzáférés joga    Helyesbítés joga    Törlés joga    Korlátozás    Adat-hordozhatóság    Tiltako-zás    Hozzájárulás visszavonása
Hozzájárulás    ✔    ✔    ✔    ✔    ✔    ✔    ✖    ✔
Megállapodás    ✔    ✔    ✔    ✔    ✔    ✔    ✖    ✖
Jogi kötelezettség    ✔    ✔    ✔    ✖    ✔    ✖    ✖    ✖
Létfontosságú érdek    ✔    ✔    ✔    ✔    ✔    ✖    ✖    ✖
Közfeladat, közhatalmi jog.    ✔    ✔    ✔    ✖    ✔    ✖    ✔    ✖
Jogos érdek    ✔    ✔    ✔    ✔    ✔    ✖    ✔    ✖

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)                                  

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen.

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulását visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak .

Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, hozzáférési jogukat, valamint egyéb jogaik gyakorlását Adatkezelő postai (4030 Debrecen, Mikepércsi u. 77.) vagy e-mail-es elérhetőségre ([email protected]) küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Belső Adatvédelmi Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: [email protected]

Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is fordulhat és többek között sérelemdíjat követelhet.

A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso

Lezárva: 2022. április hó 30. napján

                                                                                        Katona Lászlóné ügyvezető

                                                                                   Full-Auto Kft.

 

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

(VOLKSWAGEN KONSZERNHEZ TARTOZÓ MÁRKÁK)

Full-Auto Kft.

Örömmel vesszük érdeklődését vállalatunk és az általunk forgalmazott, Volkswagen Konszernhez tartozó márkák iránt. Számunkra nagyon fontos az Ön személyes adatainak védelme, ezért az alábbiakban részletesen tájékoztatjuk a Volkswagen Konszernhez tartozó márkák vonatkozásában általunk folytatott adatkezelésről. Vállalatunk a személyes adatok felhasználása és kezelése során szigorúan betartja a hatályos adatvédelmi rendelkezéseket. Személyes adatokat csak a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelünk; a személyes és anonim adatok felhasználásának joga a vonatkozó európai uniós és magyar jogszabályok által megengedett mértékben megilleti a vállalatunkat, az Ön alább leírt jogainak a fenntartása mellett.

Ez az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (a „Tájékoztató”) részletesen leírja az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogait, választási lehetőségeit, valamint a vállalatunk adatvédelemmel kapcsolatos kötelességeit és intézkedéseit, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos kötelességeit és jogait.

Amikor Ön kapcsolatba lép velünk, tudomásul veszi, hogy a kapcsolatfelvétel jellegéhez igazodóan bizonyos személyes adatait kezelni fogjuk a jelen Tájékoztató szerint.

Amennyiben honlapunkat használja, felhívjuk a figyelmét, hogy ez a Tájékoztató csak az I. fejezetben megjelölt honlapra és az azzal összefüggő aloldalakra vonatkozik, de nem vonatkozik harmadik felek által ellenőrzött és üzemeltetett honlapokra. A harmadik felek által ellenőrzött és üzemeltetett honlapok esetében kérjük, ellenőrizze azok adatvédelmi nyilatkozatát, mivel ezek a honlapok nem tartoznak az ellenőrzésünk alá, és Vállalatunk nem felelős azok tartalmáért és adatvédelmi intézkedéseiért.

Full-Autó Kft.

általános adatkezelési tájékoztatója

Ki az Adatkezelő és mi a jelen tájékoztató célja?

Full-Auto Kft. (székhely: 4030 Debrecen, Mikepércsi u. 77.,  cégjegyzékszám: 09-09-003510, adószám: 11159184-2-09, telefonszám: +36 52-520660, e-mail: [email protected], önállóan képviseli: Katona Lászlóné ügyvezető, adatvédelmi kapcsolattartó neve és elérhetősége: Katona Lászlóné, postai úton elérhető az Adatkezelő székhelyén, e-mail-ben [email protected] címre küldött e-mail útján), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket összefoglalóan és röviden az általa végzett adatkezelési tevékenységekről, valamint egyéb érdemi tényekről.

Milyen jogok illetik meg az érintetteket?

Az érintettek jogaikkal (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog és az „elfeledtetéshez” való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, az adathordozhatósághoz való jog, hozzájárulás visszavonásának joga, lásd a jogok részletes leírásait a tájékoztató végén) a [email protected] e-mail címre, vagy az Adatkezelő székhelyének címére, vagy más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg, továbbá panasszal fordulhatnak a hatósághoz (NAIH, naih.hu, [email protected], 1363 Bp., Pf. 9.), és ha megítélésük szerint megsértették jogait, fordulhatnak a lakóhelyük szerint illetékes bírósághoz.

Milyen adatbiztonsági intézkedéseket tesz az Adatkezelő?

Az Adatkezelő fizikai, logikai/informatikai és adminisztratív adatbiztonsági intézkedéseket tesz az adatok védelme érdekében. A logikai/informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 • az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,
 • az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
 • az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
 • az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
 • arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
 • arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére
 • arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe
 • a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
 • arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
 • arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

Történik-e adattovábbítás az adatkezelések során?

Adatok továbbítása történik a következő címzettek számára az alább meghatározott célokból:

Gépjármű importőr:

 • Porsche Hungária Kft.

cím: 1139 Budapest, Fáy u. 27.

adatvédelmi tisztviselő: Kovács Zoltán (e-mail cím: [email protected]; tele-fon: +36 1 451 5254).

a Porsche Hungaria Kft. adatkezelési tájékoztatója elérhető a https://www.porschehungaria.hu/ weboldalon

 

Gépjármű gyártó:

Az adatok címzettek számára történő továbbításának egyes céljai a következők:

 • Szerviz munkafelvétellel és javítási megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés során a továbbítás célja és indoka:
  • érintett megrendelésének teljesítése,
  • egyeztetés a gépjármű gyártójával,
  • későbbi igényérvényesítés,
 • Visszahívási akciókkal kapcsolatos adatkezelés során a továbbítás célja és indoka:
  • érintetti későbbi igényérvényesítés.
 • Online gépjármű foglalás célja
 • Mobilitásgaranciával és jótállással kapcsolatos adatkezelés során a továbbítás célja és indoka:
  • jogosultságok, jogok aktiválása, érvényesítése
 • Jogszabályi kötelezettség vagy hatósági megkeresés alapján az Adatkezelő köteles lehet bizonyos adatokat átadni az arra jogosult hatóságoknak (például a rendőrségnek). Adatvédelmi incidens esetén, az érintettek adatainak adatvédelmi hatóság részére történő átadása válhat szükségessé.
 • Adattovábbítás történhet adott adatkezelés kapcsán az Adatkezelő számára feladatot ellátó adatfeldolgozó számára. Adatkezelő az adatfeldolgozó partnereket gondosan választja ki, és az adatfeldolgozók megfelelő műszaki és szervezési intézkedésekkel gondoskodnak arról, hogy az érintett adatainak a kezelése összhangban legyen a személyes adatok kezelésére vonatkozó uniós és hazai jogszabályok előírásaival.
  • Adatfeldolgozói feladatokat lát el különösen, de nem kizárólagosan a Porsche Hungária Kft. a következő adatfeldolgozások kapcsán:
   • elégedettség mérés végzett szerviz-tevékenységek kapcsán (pl. karosszéria lakatos és fényező munkák, a Mobilitásgarancia szolgáltatások nyújtása)
   • marketing akciók lebonyolítása
   • hírlevél küldés.

„Adatátadás a Porsche Hungaria Kft., a gyártó, a Porsche Holding GmbH, a finanszírozók és a biztosítók számára

Amennyiben Ön a Porsche Hungaria Kft. által forgalmazott Skoda, VW márkájú gépjárművet vásárol, illetve ezek karbantartását és javítását rendeli meg tőlünk, akkor a Mobilitásgarancia, a jótállás, valamint a hibás teljesítés esetén Önt megillető további jogok aktiválása és érvényesítése során az Ön adatait át kell adnunk a Porsche Hungaria Kft.-nek, illetve a gépjárműgyártónak. Ebben az esetben a Porsche Hungaria Kft., illetve a gépjárműgyártó is az Ön adatainak kezelőjévé válik. Minderről az adatkezelésről további információt talál a jelen Tájékoztató […]. pontjában.

Új Skoda, VW márkájú javítási és karbantartási szolgáltatás igénybevétele esetén ugyancsak átadjuk adatait a Porsche Hungaria Kft. illetve a gépjárműgyártó számára annak érdekében, hogy megkereshessék Önt annak felmérése céljából, hogy mennyire volt megelégedve a gépjárművel és szolgáltatásainkkal. Ebben az esetben a Porsche Hungaria Kft., illetve a gépjárműgyártó is az Ön adatainak kezelőjévé válik. Amennyiben a DasWeltAuto hálózatban vásárol használt autót, úgy adatait a Porsche Hungaria Kft. részére továbbítjuk, a DasWeltAuto szolgáltatásokra vonatkozó elégedettségének felmérése céljából.

Új Skoda, VW márkájú gépjármű vásárlása esetén az Ön alapvető azonosító adatait továbbíthatjuk a Porsche Hungaria Kft. illetve a gépjárműgyártó valamint a Porsche Holding GmbH részére annak érdekében, hogy a Porsche Hungaria Kft. a gépjármű gyártója, a Porsche Holding GmbH belső vállalati audit folyamatai keretében vizsgálhassa és értékelhesse az egyes értékesítési folyamatokat. Az audit folyamatokhoz kapcsolódó adatkezelést az említett vállalkozások önálló adatkezelőként végzik, a személyes adatokat kizárólag a feltétlenül szükséges mértékben ismerik meg, és csak a szükséges ideig tárolják. Az általuk végzett adatkezeléssel kapcsolatban részletes tájékoztatás a Porsche Hungaria Kft-től, a gépjármű gyártójától, illetve a Porsche Holding GmbH-tól kérhető.

A weboldal működésével, sütikkel kapcsolatban kihez kell fordulni?

A weboldalat és annak aloldalait, továbbá az azokon elérhető sütiket és a süti tájékoztatót a Porsche Hungária Kft., mint adatfeldolgozó biztosítja.

A sütikről bővebb információ itt található: https://www.fullautohaz.hu/cookie-tajekoztato

Amennyiben a weboldal Adatvédelem / Weboldal fülön elérhető adatkezelési tájékoztató és a jelen, Adatvédelem / Vállalat fülön elérhető adatkezelési tájékoztatók tartalmában eltérés tapasztalható, úgy a jelen tájékoztató tekintendő irányadónak, érvényesnek, hatályosnak.

Milyen adatkezeléseket végez az Adatkezelő?

Az egyes, alább vázlatos formátumban meghatározott és témakör szerint csoportosított adatkezelések részletesebb magyarázatai a szervizben papír alapon is megtalálhatók, valamint az érintett kérésre az Adatkezelő elektronikusan is megküldi az érintett számára. Adatkezelő végez más adatkezeléseket, amelyekről a jelen tájékoztatótól formailag elkülönülő tájékoztatókban találhat az érintett bővebb információkat.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás történik?

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik.

ALKATRÉSZ ÉS TARTOZÉK ÉRTÉKESÍTÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

Érintett által tett ajánlatkérési felhívással és Adatkezelő által tett ajánlatadással kapcsolatos adatkezelés

Cél: az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás

Jogalap: önkéntes hozzájáruláson alapul (GDPR 6. cikk (1) a) pontja), vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) b) pontja).

Érintettek: Minden természetes személy, aki az ajánlat adatai alapján beazonosítható, beazonosított.

Adatkategória: név, telefonszám, email cím, ajánlati felhívás tárgya, tartalma

felhívásra adott ajánlat tartalma, ajánlatot adó neve ajánlat időpontja

Időtartam: érvényességi időtartamban, vagy elfogadás esetén a jogviszony elévüléséig, vagy jogos érdek alapján történő adatkezelés esetén annak megszűnéséig

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően elektronikusan, manuálisan történik

Forrás: Érintettek

Alkatrész és tartozék értékesítéssel (megrendeléssel, szerződéskötéssel) kapcsolatos adatkezelés

Cél: alkatrész és tartozék értékesítésének lebonyolítása, a tulajdonjog átruházás lehetővé tétele és bizonyítása, kapcsolattartás

Jogalap: a szerződéskötés (GDPR 6. cikk (1) b) pontja) Kapcsolattartók esetében a jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja).

Érintettek: Minden természetes személy, aki a megrendelés (szerződés) adatai alapján beazonosítható, beazonosított.

Adatkategória: ügyfélkód, név, cím, telefonszám, e-mail cím, gépjármű adatai (ha releváns), vételár és fizetési feltételek, jogok és kötelezettségek, keltezés, aláírás

Időtartam: a vonatkozó számviteli bizonylat alátámasztása céljából az adóévben és azt követő 8 évig

Mód: elektronikusan és papír alapon, manuálisan történik

Forrás: Érintettek

MARKETINGGEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés

Cél: a címzett rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről

Jogalap: önkéntes hozzájáruláson alapul

Érintettek: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik

Adatkategória: Név, e-mail cím, feliratkozás/hozzájárulás időpontja

Időtartam: Leiratkozásig

Mód: feliratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisanküldés elektronikusan, automatizáltanleiratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan történik.

Forrás: Érintettek

edM küldés adatkezelésének

Cél: a címzett érintett tájékoztatása az Adatkezelő Partnerének legújabb akcióiról, szolgáltatásairól, termékeiről, gépjárművekkel kapcsolatos hírekről, ide tartozik például a GO! szerviz szülinapos vagy szezonális eDM küldés is

Jogalap: önkéntes hozzájáruláson alapul

Érintettek: Minden természetes személy, aki hozzájárult eDM levél küldéséhez.

Adatkategória: Név, e-mail cím, hozzájárulás időpontja

Időtartam: Törlésig

Mód: Elektronikusan, manuálisan.

Forrás: Érintettek

Nyereményjáték szervezetésével kapcsolatos adatkezelés

Cél: a részvétel lehetővé tétele, az érintettek azonosítása a sorsolás során, valamint a kapcsolattartás

Jogalap: önkéntes hozzájárulás

Érintettek: Minden természetes személy, aki az adatkezelő által szervezett nyereményjátékon adatinak megadásával részt kíván venni

Adatkategória: lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatóban

Időtartam: megvalósulásáig, vagy elévülési időben

Mód: jelentkezés elektronikusan/papír alapon, manuálisan, sorsolás automatizáltan, vagy manuálisan (függően az adott sorsolás típusától)

Forrás: érintettek

Ügyfélelégedettség mérése

Cél: a szolgáltatások, termékek, az Adatkezelő magatartásának minőségének javítása, esetleges panaszok kivizsgálása és kapcsolattartás

Jogalap: Adatkezelő jogos érdeke

Érintettek: Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásait, termékeit igénybe vette, megvásárolta és így az ügyfélelégedettség mérés alanya (és nem tiltakozott ellene korábban).

Adatkategória: név, telefonszám, e-mail cím, kérdésekre adott válaszok

Időtartam: cél megvalósulásáig, panasz esetén 5 évig

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás: Érintettek

Közösségi oldalakon történő marketinggel kapcsolatos adatkezelés

Cél: Adatkezelő marketingje

Jogalap: Önkéntes hozzájárulás

Érintettek: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalát vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik

Adatkategória: érintett publikus neve, publikus fotója, publikus e-mail címe, érintett közösségi oldalon keresztül küldött üzenete, érintett általi értékelés vagy más művelet eredménye.

Időtartam: Érintett kérésére törlésig, vagy jogos érdek megszűnéséig

Mód: Elektronikusan, manuálisan történik

Forrás: Érintettek

MUNKAFELVÉTELLEL, SZERVIZZEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

Szerviz időpont egyeztetés

Cél: az érintett számára időpont biztosítása és kapcsolattartás

Jogalap: önkéntes hozzájárulás, megállapodás teljesítése

Érintettek: Minden természetes személy, aki adatainak megadásával időpontot foglal szervizelésre

Adatkategória: függ az időpont egyeztetés módjától, de tipikusan márka, modell, rendszám, kilométeróra állás, alvázszám, igényelt szolgáltatás megjelölése, preferált dátum, preferált időpont, név, cím, telefonszám, email cím

Időtartam: elévülési időben (5 évig), vagy garanciális időben, ha az hosszabb, mint az elévülési idő, vagy importőr vagy gyár által előírt határidő, ha van ilyen

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás: Érintettek

Szervizeléssel, javítással kapcsolatos ajánlatkérés során megvalósuló adatkezelés

Cél: ajánlat adása az érintett számára

Jogalap: önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja)

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az ajánlatkérés során beazonosítható, beazonosított.

Adatkategória: lásd ajánlat adatai, tipikusan: név, cím, e-mail cím, gépjármű adatai, konkrét ajánlat, ajánlati ár, keltezés, ajánlatot adó neve

Időtartam: ajánlat érvényességi idejében vagy elfogadás esetén számviteli bizonylat alátámasztása érdekében 8 évig

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan

Forrás: Érintettek

Szerviz munkafelvétellel és javítási megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés

Cél: az érintett számára a szerviz szolgáltatások nyújtása és kapcsolattartás

Jogalap: Megállapodás megkötésén alapul (GDPR 6. cikk (1) b) pontja), ha a megrendelő természetes személyes, vagy jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), ha a megrendelő nem természetes személy képviselője, kapcsolattartója.

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelő szerviz szolgáltatását megrendeli

Adatkategória: érintett neve, címe, rendszám, alvázszám, motorszám, forgalomba helyezés időpontja, típuskód, típus megnevezése, kilométeróra

állás, igényelt szolgáltatás megjelölése, igényelt kiegészítő szolgáltatások, időpont, autó állapotának leírása, autó tartozékai, üzemanyagszint, kelt, aláírás

Időtartam: amennyiben számviteli bizonylatot támaszt alá, úgy 8 évig,egyéb esetben, ha a gyár, importőr külön tárolási időt nem ír elő, polgári jogi elévülési időben

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás: Érintettek

Szerviz sms küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Cél: címzett érintett személyre szabott tájékoztatása a gépjárművét érintő információkról

Jogalap: önkéntes hozzájárulás vagy jogos érdek

Érintettek: Minden természetes személy, aki sms-ben értesül a gépjárművét érintő szerviz-információkról

Adatkategória: név, telefonszám, alvázszám, rendszám, szervizinformáció

Időtartam: törlésig vagy tiltakozásig

Mód: elektronikusan, automatizáltan

Forrás: érintette

Meghatalmazás adás során megvalósuló adatkezelés

Cél: meghatalmazás adása, bizonyítása, teljesítése

Jogalap: önkéntes hozzájárulás és jogos érdek függően az adatkörtől

Érintettek: természetes személy, aki a meghatalmazás alapján beazonosítható, beazonosított (meghatalmazó, meghatalmazott, tanúk)

Adatkategória: Meghatalmazó neve, Meghatalmazó lakcíme, Meghatalmazó szül. helye, ideje, Meghatalmazó anyja neve, Meghatalmazott neve, Meghatalmazott lakcíme, Meghatalmazott szül. helye, ideje, Meghatalmazott anyja neve, Meghatalmazás tartalma, Keltezés, Meghatalmazó aláírása, Meghatalmazott aláírása, Két tanú olvasható neve, lakcíme (tartózkodási helye) és aláírása

Időtartam: 5 évig

Mód: papír alapon, manuálisan

Forrás: érintettek

Adattovábbítás: hatóság, biztosító, bank, alvállalkozó

Javítási kalkulációval kapcsolatos adatkezelés

Cél: javítási kalkuláció elvégzése.

Magyarázat a célhoz: Adatkezelő javítási kalkulációt végezhet (pl. saját magának, vagy biztosító felé káreseményből származó javítás kapcsán, vagy érintett kérelmére.

Jogalap: önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja, lényegében kérelem, hogy az Adatkezelő küldje meg a javítási kalkulációt a biztosító felé), vagy megállapodáson alapul (GDPR 6. cikk (1) b.), amennyiben az ügyfél természetes személy), vagy Adatkezelő jogos érdeken alapul (GDPR 6. cikk (1) f) pontja)

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki vonatkozásában az Adatkezelő javítási kalkulációt készít.

Adatkategória: érintett neve, címe, rendszám, alvázszám, motorszám, forgalomba helyezés

időpontja, típuskód, típus megnevezése, kilométeróra állás, szervizciklus, cserélendő alkatrészek, autó állapotának leírása, további javítások, összeg, keltezés

Időtartam: cél megvalósulásáig (javításig), de legkésőbb polgári jogi elévülési időben

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás: Érintettek

Motorcserével kapcsolatos adatkezelés

Cél: jogi kötelezettség teljesítése, a motorcsere dokumentálása

Jogalap: jogi köt. teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pontja)

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, akinek gépjárművében motort kellett cserélni, ezért adatait nyilván kell tartani

Adatkategória:  név, cím, új motorszám, időpont

Időtartam: 10 évig

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás: Érintettek

Garanciával (jótállással, és meghosszabbított jótállási idővel) kapcsolatos adatkezelés

Cél: jótállással kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek teljesítése

Jogalap: Jogi kötelezettség a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki vonatkozásában a jótállás felmerül

Adatkategória: név, szül. hely, idő, gépjármű adatai, jótállás oka, időpont

Időtartam: 10 évig

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás: érintettek

Adattovábbítás: importőr, gyártó felé történhet, továbbá történhet adatfeldolgozó felé, ha a jótállási igény érvényesítése esetén be kell vonni az ügy intézésébe

Gumitárolással kapcsolatos adatkezelés

Cél: a gumitárolási szolgáltatás nyújtása; a megrendelő érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás

Jogalap: Megállapodás megkötésén alapul (GDPR 6. cikk 1. b.) vagy kapcsolattartók, képviselők adatainak kezelése jogos érdeken alapul

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől személyes adatainak önkéntes megadásával gumitárolási szolgáltatást rendel

Adatkategória: személyazonosítási adatok, gépjármű és gumi azonosítási adatok

Időtartam: Elévülési időben

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás: Érintettek

Autómentéssel kapcsolatos adatkezelés

Cél: az autómentési szolgáltatás nyújtása, az azt megrendelő érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás

Jogalap: Megállapodás megkötésén alapul (GDPR 6. cikk 1. b.), vagy jogos érdek

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől személyes adatainak önkéntes megadásával szolgáltatást rendel

Adatkategória: név, telefonszám, cím, rendszám

Időtartam: Elévülési időben

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás: Érintettek

Műszaki vizsgáztatás elintézésével kapcsolatos adatkezelés

Cél: gépjármű vizsgáztatás és eredetiségvizsgálat lefolytatása

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) e) pontja, közhatalmi jogosítvány gyakorlása vonatkozó szerződés alapján

Érintettek: Minden természetes személy, aki a gépjármű műszaki vizsgáztatását vagy eredetiség vizsgálatát az Adatkezelő által működtetett műszaki vizsgáztató- és eredetiségvizsgáló állomáson végezteti el, továbbá, aki a vizsgálat során beazonosítható (Munkatárs)

Adatkategória: Név, cím, gépjármű adatai (forgalmi rendszám, alvázszám, motorszám, márka, típus, évjárat, futott kilométer, felszereltség) időpont, elvégző személye, azonosítója, Munkalap adatai (mint fentebb), mert Adatkezelő az NKH rendszerén túl munkalapot nyit

Időtartam: Elévülési időben (5 évig)

Mód: elektronikusan, manuálisan történik

Forrás: Érintettek

Gyári visszahívási akcióval kapcsolatos adatkezelés

Cél: az érintettek és mások életének, testi épségének védelme (közérdek), amely a gyári visszahívási akciókról történő tájékoztatással és kapcsolattartással valósul meg

Jogalap: jogi kötelezettség teljesítése

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki által birtokolt vagy tulajdonolt jármű gyári visszahívási akcióban részesül.

Adatkategória: érintett neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, rendszám, alvázszám, motorszám, forgalomba helyezés időpontja, típuskód, típus megnevezése

Időtartam: 10 évig

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás: Érintettek, vagy közhiteles állami nyilvántartás

Szervizakcióval kapcsolatos adatkezelés

Cél: az érintett számára a szervizakciókról történő tájékoztatás és kapcsolattartás

Jogalap: harmadik személy létfontosságú érdeke (élete, testi épsége) vagy Adatkezelő jogos érdeke

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki által birtokolt vagy tulajdonolt jármű szervizakcióban részesül

Adatkategória: érintett neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, rendszám, alvázszám, motorszám, forgalomba helyezés időpontja, típuskód, típus megnevezése

Időtartam: megvalósulását követő elévülési időben

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően papír alapon, manuálisan történik

Forrás: Érintettek, vagy közhiteles állami nyilvántartás

Kárrendezéssel kapcsolatos adatkezelés

Cél: Adatkezelő megfelelő jogalappal kezelhesse és átadhassa a biztosító felé, továbbá a vonatkozó szerviz munkafelvétellel és javítási feladatok megrendelésével kapcsolatos adatkezelés alapjának megteremtése, valamint kapcsolattartás

Jogalap: Megállapodás (GDPR 6. cikk (1) b) pontja) vagy Adatkezelő jogos érdeke

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, akinek adatait a kárrendezési dokumentáció tartalmazza, abban beazonosíthatók

Adatkategória: Lásd biztosítók adott adatbekérő űrlapjait.

Időtartam: Elévülési időben

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás: Érintettek

Bérautó kölcsönzéssel kapcsolatos adatkezelés

Cél: a gépjárműbérleti szolgáltatást megrendelő érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás

Jogalap: a szerződéskötés (GDPR 6. cikk (1) b) pontja) Kapcsolattartók esetében a jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja).

Érintettek: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kötött bérleti szerződés alapján beazonosítható, beazonosított.

Adatkategória: Lásd a bérleti szerződésben, tipikusan: bérlő neve, bérlő szül. helye, ideje, lakcíme, másodvezető neve, szül. hely, idő, jogosítvány száma, érvényessége, bérbeadott gépkocsi fajtája, rendszáma, alvázszáma, kötelező bizt. jelzése, átadott tartozékok jelzése, casco jelzése, Üzemanyagszint, Km óra állásai (kivitel, bevitel), használati idő, hosszabbítás, napi összeg, teljes bérleti díj, fizetés módja, munkalap száma, keltezés, aláírás

Időtartam: a vonatkozó számviteli bizonylat alátámasztása céljából az adóévben és azt követő 8 évig

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően papír alapon, manuálisan történik

Forrás: Érintettek

Hozom-viszem szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés

Cél: gépjármű elhozatala az érintett által megjelölt helyről és oda történő visszaszállítása

Jogalap: a szerződéskötés (GDPR 6. cikk (1) b) pontja) Kapcsolattartók esetében a jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja)

Érintettek: Minden természetes személy, aki a hozom-viszem szolgáltatás igénybe vétele alapján beazonosítható, beazonosított

Adatkategória: név, telefonszám, e-mail cím, cím, időpont                     

Időtartam: a vonatkozó számviteli bizonylat alátámasztása céljából az adóévben és azt követő 8 évig

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően elektronikusan, manuálisan történik

Forrás: Érintettek

Az EU 2019/631. számú rendeletében előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése

Cél: az EU 2019/631. számú rendeletében (továbbiakban: rendelet) előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése

Cél magyarázata: A rendelet alapján a gyártók kötelesek gyűjteni a 2021. január 1-jétől nyilvántartásba vett és az (EU) 2017/1151 rendelet 4a. cikkének megfelelően a tüzelőanyag- és/vagy energiafogyasztás nyomon követését szolgáló fedélzeti eszközökkel felszerelt új személygépkocsik és új könnyű haszongépjárművek valós vezetési feltételek melletti adatait azok jármű-azonosító számaival együtt, kivéve, ha a jármű tulajdonosa kifejezetten megtagadja ezen adatoknak a gyártó, annak hivatalos márkakereskedője vagy márkaszervize számára történő rendelkezésre bocsátását.

Jogalap: jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pontja)

Érintettek: gépjármű tulajdonosa (üzembentartója)

Adatkategória: valós vezetési feltételek melletti üzelőanyag- és/vagy energiafogyasztás adatai, járműazonosító adatok (pl. alvázszám)

Időtartam: a hivatalos márkakereskedők és márkaszervizek addig kezelhetik az adatokat, amíg ezek az adatok a Rendelet 9. cikk (2) bekezdésének megfelelően továbbításra kerülnek a gyártónak; a gyártók addig kezelhetik az adatokat, amíg ezek az adatok a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően bejelentésre kerülnek az Európai Bizottság és az Európai Környezetvédelmi Ügynökség felé; az Európai Környezetvédelmi Ügynökség az adatokat feltöltést követő 20 évig tárolja.

Időtartammal kapcsolatos magyarázat: A Rendelet szerint cél annak követése, hogy a járművek valós vezetési feltételek melletti teljesítménye hogyan alakul a jármű becsült élettartama alatt, ezért az adatokat egyazon járműre vonatkozóan 15 éven keresztül kell gyűjteni, és azokat az Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek 20 évig meg kell őriznie  (Lásd a Rendelet (12) preambulumpontját.)

Adattovábbítás címzettje:  a gépjármű gyártója, az Európai Bizottság és az Európai Környezetvédelmi Ügynökség

Adatkezeléssel kapcsolatos érdemi tények: A járműben a motorvezérlő egység tárolja az üzemanyag-fogyasztást és a megtett távolságot, valamint az elektromos motorral megtett távolságot és az elektromos energiafogyasztást. Ezeket a diagnosztikai egység minden kapcsolatfelvétel (pl. szerviz, javítás) során kiolvassa, összesíti és biztonságos csatornán keresztül továbbítja a gyártó szervere felé, kivéve, ha a tulajdonos tiltakozott az adatkezelés ellen! A tiltakozást a munkalapon meg kell erősíteni!

EGYÉB, KÜLSŐ ÉRINTETTEK SZEMPONTJÁBÓL RELEVÁNS ADATKEZELÉSEK

Banki adatokkal, átutalással kapcsolatos adatkezelés

Cél:A pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése

Jogalap: jogi kötelezettség teljesítése és/vagy megállapodás, vagy önkéntes hozzájárulás

Érintettek: Minden természetes személy, aki felé az Adatkezelő által kezdeményezett átutalás történik, továbbá minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván pénzügyileg teljesíteni az Adatkezelő számára

Adatkategória: számlabirtokos neve, bankszámla száma, közlemény, összeg, időpont.

Időtartam: 8 évig

Mód: Elektronikusan, manuálisan vagy automatizáltan történik

Forrás: saját nyilvántartásból, érintettektől

Számlakibocsátással kapcsolatos adatkezelés

Cél: jogi kötelezettség teljesítése

Jogalap: jogi kötelezettség teljesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek szerint

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve az egyéni vállalkozót is, akinek adata az Adatkezelő által kibocsátott számlára (vagy azzal egy tekintet alá eső számviteli bizonylatra) rákerül (akár közlemény, megjegyzés, stb. rovatba)

Adatkategória: 2007. évi CXXXVII. tv. 169-170. §-ban és 176.§-ban megfogalmazott adatkategóriák

Időtartam: 8 évig

Mód: papír alapon/elektronikusan, manuálisan

Forrás: érintettek, ritkán közhiteles nyilvántartások

Számlabefogadással kapcsolatos adatkezelés

Cél:a jogszabályi kötelezettségek maradéktalan teljesítése, a számla (és azzal egy tekintet alá eső dokumentumok) tárolása a 2007. évi CXXVII. tv. 179. §-a alapján

Jogalap: jogi kötelezettség teljesítése (2007. évi CXXVII. tv. 179. §)

Érintettek: Minden természetes személy, akinek adata az Adatkezelő által befogadott számlára (vagy azzal egy tekintet alá eső számviteli bizonylatra) vagy mellékletére rákerült

Adatkategória: 2007. évi CXXXVII. tv. 169-170. §-ban és 176.§-ban megfogalmazott adatkategóriák

Időtartam: 8 évig

Mód: papír alapon/elektronikusan, manuálisan

Forrás: számlát kiállító fél

Biztosításközvetítéssel kapcsolatos adatkezelés (adatfeldolgozás)

Cél:a biztosítás közvetítése, mint szolgáltatás nyújtása az érintettek számára, ezen belül adatok adatkezelő biztosítótársaság felé történő továbbítása, valamint a kapcsolattartás

Jogalap: az érintett önkéntes hozzájárulása, vagy Adatkezelővel kötött megállapodása vagy képviselő/kapcsolattartó adatainak kezelése esetén jogos érdek

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki Adatkezelő biztosításközvetítési szolgáltatását veszi igénybe

Adatkategória: Lásd biztosítók űrlapjait.

Időtartam: cél megvalósulásáig, elévüléséig vagy a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás: Érintettek, Partner biztosítótársaság

OPERATÍV MŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

Érintettől érkező kapcsolatfelvételi célú, egyszeri információkérés- és adás adatkezelése

Cél: az érintett számára megfelelő információ nyújtása és ezzel összhangban a kapcsolattartás

Jogalap: önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja)

Érintettek: minden természetes személy, ideértve egy szervezet nevében eljáró képviselőt is, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér

Adatkategória: név, e-mail cím / levelezési cím / telefonszám, kérdés tartalma

Időtartam: cél megvalósulásáig, vagy korábban, törlési kérelemig

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás: Érintettek

Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatok

Cél: az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása

Jogalap: függ a konkrét céltól, de tipikusan önkéntes hozzájárulás vagy megállapodáson alapul (képviselő, kapcsolattartó esetén jogos érdek), vagy  jogszabályi kötelezettség teljesítése

Érintettek: minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel

Adatkategória: név, e-mail cím / levelezési cím / telefonszám, kérdés tartalma

Időtartam: cél megvalósulásáig, vagy törlési kérelemig, vagy jogszabályban meghatározott határidőben, vagy elévülési időben, vagy jogos érdek megszűnéséig

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás: érintettek

Üzletszerzés, piacbővítés érdekében történő megkeresés adatkezelés

Cél: az érintett számára korábbi megkereséséhez kapcsolódó, de új szolgáltatás felajánlása, így Adatkezelő piacának bővítése

Jogalap: Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f))

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve egy szervezet nevében eljáró képviselőt is, aki korábban megkereste az Adatkezelőt valamilyen szolgáltatás igénnyel, és akik felé az Adatkezelő közvetlen üzletszerzést célzó szolgáltatás-ajánlást indít

Adatkategória: cím/levelezési cím, telefonszám, korábbi szolgáltatás témája, kapcsolódó új szolgáltatás témája

Időtartam: tiltakozásig, vagy az érintett részéről érdekmúlásig (pl. már nincsen olyan eszköze, amely kapcsán a szervizelési szolgáltatás releváns lenne)

vagy jogos érdek megszűnéséig

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás: érintettek

Szerződésen kívüli károkozáshoz kapcsolódó adatkezelés

Cél: károkozással kapcsolatos igényérvényesítés

Jogalap: jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja)

Érintettek: Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelő számára szerződésen kívül kárt okozott, vagy ilyen károkozás kapcsán beazonosítható (pl. tanú).

Adatkategória: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, károkozás adatai

Időtartam: az igényérvényesítés időtartama, illetve a követelés elévülésének időtartama, de max. a káreseményről való tudomásszerzést követő ált. polg. jogi. elévülési idő (5 év)

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás: érintettek, saját nyilvántartás, közhiteles nyilvántartás

Bírság, pótdíj, egyéb díj továbbszámlázásával kapcsolódó adatkezelés

Cél: a kártalanítás, az igényérvényesítés

Jogalap: Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a jogi igényének érvényesítésében ölt testet.

Érintettek: Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki bérbe vett vagy tesztvezetésre átvett járművel szabálysértést követett el, vagy pótdíj, egyéb díjjal járó szabálysértést követett el.

Adatkategória: név, (Lak)cím, telefonszám, szabálysértés adatai, tesztvezetésre jelentkezés vagy bérleti szerződés egyéb adata

Időtartam: az igényérvényesítés időtartama, illetve a követelés elévülésének időtartama, de max. a káreseményről való tudomásszerzést követő ált. polg. jogi. elévülési idő (5 év)

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás: érintettek, saját nyilvántartás, közhiteles nyilvántartás

Hozzájáruló nyilatkozatokkal kapcsolatos adatkezelés

Cél:az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága, valamint a hozzájárulás teljesítése, valamint kapcsolattartás.

Jogalap: önkéntes hozzájárulás

Érintettek: Minden természetes személy, aki adatainak valamilyen célból történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad az Adatkezelő számára

Adatkategória: név, szül. hely, idő, a nyilatkozatban megjelölt egyéb adat

Időtartam: hozzájárulás visszavonásáig/törlésiga hozzájáruló nyilatkozatok törlésére a visszavonást követő elévülési idő leteltét követően kerül sor

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan

Forrás: érintettek

Reklamáció/panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés

Cél:az érintett és panasz azonosítása, valamint a panasz kezelése és a kapcsolattartás

Jogalap: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (7) bekezdése szerint (GDPR 6. cikk (1) c) pontja)

Érintettek: Minden természetes személy, aki igénybe vett  szolgáltatásra, megvásárolt termékre, és/vagy  Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát közli

Adatkategória: Lásd részletesen a panaszfelvételi jegyzőkönyv, vásárlók könyvének adatkategóriáját

Időtartam: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a fogyasztóvédelmi törvény alapján

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás: Érintettek

Érintetti (ügyfél- és partner) nyilvántartással kapcsolatos adatkezelés

Cél: az érintett azonosítása, vele történő kapcsolattartás, megállapodás teljesítésének nyomonkövetése (ha ez releváns)

Jogalap: önkéntes hozzájáruláson alapul, vagy megállapodáson alapul vagy jogi köt. teljesítéséhez szükséges vagy jogos érdeken alapul

Érintettek: Minden természetes személy, valamint nem természetes személy képviselője, aki az Adatkezelő Partnere/ügyfele, vagy Partnere/ügyfele kíván lenni, vagy Munkatársa

Adatkategória: név, telefonszám, e-mail cím, cím, gépjármű adatai

Időtartam: érintett kérésére törlésig,adategyeztetés sikertelensége miatt történő törlésig,érintett halála miatt történő törlésig, ha Adatkezelő érdeke megkívánja, akkor az érdek megszűnéséig tart.Adatkezelő a nyilvántartást maradandó értékűnek nyilváníthatja, ezért a benne szereplő adatokat nem lehet törölni

Mód: elektronikusan (papír alapon), manuálisan történik

Forrás: érintettek, esetleg partner

Átadás-átvételi jegyzőkönyvekkel kapcsolatos adatkezelés

Cél: Bizonyítás, nyomonkövetés

Jogalap: Adatkezelő jogos érdeke, vagy ha jogszabály előírja, jogi köt. teljesítése.

Érintettek: Minden természetes személy, valamint nem természetes személy képviselője, aki terméket/árut/stb. vesz át az Adatkezelőtől, vagy ilyet ad át, szükség esetén tanúk.

Adatkategória: név, átadott-átvett dolog megjelölése, időpont, helyszín, aláírások, tanúk adatai

Időtartam: Elévülési idő, vagy jogos érdek megszűnéséig

Mód: Elektronikusan, papír alapon, manuálisan

Forrás: Érintettek

Kamerarendszer üzemeltetés

Cél: kameraszabályzatban meghatározott célok, így pl. vagyonvédelem, személy- és testi épség védelme, stb., érintettek azonosítása

Jogalap: az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja)

Érintettek: Minden természetes személy, aki térfigyelő kamerarendszerrel megfigyelt területre bemegy, illetve ott tartózkodik

Adatkategória: képmás

Időtartam: felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 7 nap

Forrás: Érintettek

Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelésével kapcsolatos adatkezelés

Cél: Jelentkezés és a kiválasztás lehetővé tétele, kapcsolattartás

Jogalap: Önkéntes hozzájárulás

Érintettek: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra, vagy kiírt álláspályázat nélkül jelentkezik

Adatkategória: önéletrajz adatkörei

Időtartam: hozzájárulásban meghatározott ideig vagy jogos érdek megszűnéséig

Mód: Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan

Forrás: Érintettek

Kik férhetnek hozzá a kezelt adatokhoz?

Az adatokat kizárólag az Adatkezelő jogosultsággal rendelkező munkavállalói és kizárólag a feladataik ellátása céljából és mértékében kezelhetik.

Milyen jogai vannak az érintetteknek?

Az érintett jogai és jogalapok viszonyát a következő táblázat mutatja be, hogy az érintett számára egyértelmű legyen, hogy az alkalmazott jogalap esetén milyen jogaival élhet.

Előzetes tájékozódáshoz való jog    Hozzáférés joga    Helyesbítés joga    Törlés joga    Korlátozás    Adat-hordozhatóság    Tiltako-zás    Hozzájárulás visszavonása
Hozzájárulás    ✔    ✔    ✔    ✔    ✔    ✔    ✖    ✔
Megállapodás    ✔    ✔    ✔    ✔    ✔    ✔    ✖    ✖
Jogi kötelezettség    ✔    ✔    ✔    ✖    ✔    ✖    ✖    ✖
Létfontosságú érdek    ✔    ✔    ✔    ✔    ✔    ✖    ✖    ✖
Közfeladat, közhatalmi jog.    ✔    ✔    ✔    ✖    ✔    ✖    ✔    ✖
Jogos érdek    ✔    ✔    ✔    ✔    ✔    ✖    ✔    ✖

 

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen.

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulását visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak .

Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, hozzáférési jogukat, valamint egyéb jogaik gyakorlását Adatkezelő postai (4030 Debrecen, Mikepércsi u. 77.) vagy e-mail-es elérhetőségre ([email protected]) küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Belső Adatvédelmi Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: [email protected]

Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is fordulhat és többek között sérelemdíjat követelhet.

A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-keres

Lezárva: 2022. április hó 30. napján

                                                                                        Katona Lászlóné ügyvezető

                                                                                   Full-Auto Kft.

 

Bejelentkezés a hírlevélhez

Hírlevelünkkel rendszeresen információkat kap autókereskedésünkről és exkluzív ajánlatainkról.

A megadott adatok hibásak. Próbálkozzon újra.

Kérjük, válasszon megszólítást!

Sajnos a hírlevél regisztrációval kapcsolatosan probléma merült fel. Kérjük, próbálkozzon újra később.

checkbox_default

Köszönjük!

Sikeresen feliratkozott hírlevelünkre.

Küldünk Önnek egy levelet, amely tartalmaz egy megerősítő hivatkozást, melyet el kell fogadnia a regisztráció véglegesítéséhez.